Polyglot Gathering 2022

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 63% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Ceistean a chuirear gu tric

Ciamar a chlàraicheas mi? Dè chosgas e?

Registration is not opened yet. Subscribe to our newsletter on the main page and follow us on social media to be informed as soon as registration opens and more information about dates and costs is available.

Càit am bi Cruinneachadh nan Iol-chainnteach a' gabhail àite?

The Polyglot Gathering will take place in Teresin, Poland, as it was originally planned for 2020.

Chan eil ach aon chànan agam. Am faod mise pàirt a ghabhail?

Faodaidh! Ged as ann don fheadhainn a tha fìor dhèidheil air cànanan a tha an Cruinneachadh, chan eil riatanas foirmeil ann a thaobh cia mheud cànain a dh'fheumas a bhith agaibh. Ma bheir sibh sùil air prògram an-uiridh (no na bhidiothan bhon trup mu dheireadh) agus ma tha sibh a' smaoineachadh gun còrdadh tachartas mar seo ribh, tha fàilte oirbh pàirt a ghabhail. Tha ar com-pàirtichean a' bruidhinn eadar 1 is >30 cànanan, agus 6 mar chuibheas-meadhain.

Dè na cànanan a chleachdas sibh aig a' Chruinneachadh?

Tha pròifil aig gach com-pàirtiche ann an Cruinneachadh nan Iol-chainnteach le liosta de na cànanan a tha iad airson cleachdadh. Chan eil e às an àbhaist an cànan atharrachadh an teis-meadhan còmhraidh no nuair a thig cuideigin eile an sàs ann. Is iad na cànanan as trice a chleachdar Beurla, Spàinntis, Gearmailtis, Fraingis, Ruis agus Esperanto. Na gabhaibh iongnadh ma bhios daoine nur n-àrainn a tha a' bruidhinn cànan air nach cuala sibh sgeul roimhe. Tha a' chuid mhòr de na h-òraidean sa Bheurla, ach thathar a' cleachdadh chànanan eile cuideachd. Thathar an-còmhnaidh a' foillseachadh nan cànanan a chleachdar aig gach òraid sa prògram.

An d' fhuair sibh mo chlàradh/phàigheadh?

Airson a' chlàraidh, gheibh sibh post-d dearbhach sa bhad. Mura tig sin, nach leig sibh fios dhuinn. Nuair a chuireas sibh na cìsean thugainn tron bhanca, tha e gu tric a' toirt beagan làithean mus làimhsich am banca e. Ge b' oil le sin, nuair a ruigeas ur pàigheadh leigidh sinn fios dhuibh an ceann beagan làithean.

Chan eil dòigh agam air airgead a chur thugaibh tron bhanca ro làimhe. Dè as urrainn dhomh dèanamh?

Mur tèid agaibh air ur cìs a chur thugainn tron bhanca ro làimhe, nach leig sibh fios dhuinn. San fharsaingeachd, tha feum againn air pàigheadh ro làimh, ach is urrainn dhuinn mura-bhith a dhèanamh bho àm gu àm.

An e Co-labhairt nan Iol-chainneach eile a tha seo?

Chan e, 's e tachartas fa leth a tha ann an Co-labhairt nan Iol-chainnteach a thèid a cur air dòigh le ar caraidean Richard Simcott is Alex Rawlings agus a ghabhas àite ann an dùthchannan eadar-dhealaichte gach bliadhna. Tha tachartas eile ann a bhios sinn a' deagh-mholadh air a bheil LangFest , a thèid a chumail gach bliadhna san Lùnastal ann an Canada. Tha na trì tachartasan le chèile a' feuchainn ri daoine a thoirt ri chèile a tha nan iol-chainntich no a tha ùidh mhòr aca ann an cànanan agus ar n-ùidh ann an cànanan a chom-pàirteachadh. Tha sinn air leth toilichte fàilte a chur air com-pàirtichean a bha aig Co-labhairtean nan Iol-chainnteach is LangFests roimhe agus a tha airson coinneachadh ri daoine eile a tha fìor-dhèidheil air cànanan a-rithist.