Polyglot Gathering 2022

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 63% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Fios thugainn

Seòlaidhean post-d an luchd-eagrachaidh:

Nach cuir sibh fios thugainn leis an t-seòladh phost-d bhuntainneach: