Polyglot Gathering 2022

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 51% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .
This website is about the Polyglot Gathering in 2022. For information about the current edition, follow this link.

Caidreabhaich

Exclusive sponsor

Sponsairean

Caidreabhaich

Luchd-taic

J. Vermeer
Krzysztof Kolanowski
Geoff Yeowell
Dhananjay Talwar
Elizabeth Bovenmyer
Manfred Huebner
Jason Owens
Melana König

Am bu toil leibh a bhith nur sponsair aig fear de na tachartasan as motha do dh'iol-chainntich is luchd-ùidh chànanan san t-saoghal? Dèanaibh cinnteach gur aithne do na com-pàirtichean againn ur leabhraichean / cùrsaichean / prògraman / appaichean / bathar!

Nach cuir sibh fios do na h-oifigearan caidreabh Sponsairean againn aig sponsors@polyglotgathering.com airson an tuilleadh fiosrachaidh. Tapadh leibh.