Polyglot Gathering 2024

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 53% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .
Online
February 29 to March 3, 2024
Prague, Czech Republic
May 15 to May 19, 2024

Seadh! An cuala sibh mu Chruinneachadh nan Iol-chainnteach?

'S e Cruinneachadh nan Iol-chainnteach an tachartas eadar-nàiseanta as motha san t-saoghal do dh'iol-chainntich agus don fheadhainn a tha fìor dhèideil air cànanan agus thathar ga chur air dòigh gach bliadhna aig deireadh a' Chèitein. Tha an tachartas air leth seo loma-làn de dh'òraidean is taisbeanaidhean sgoinneil, tachartasan cultarach inntinneach, agus prògram sòisealta spòrsail. Agus dè an rud as fheàrr? Is ann mu chànanan a tha a h-uile càil!

Rè an tachartais, bidh com-pàirtichean a' sgaoileadh a' ghràidh a th' aca air cultaran is cànanan is bidh iad gan cleachdadh, a' com-pàirteachadh ghliocasan is eòlasan, agus as cudromaiche buileach a' cur gu feum iomadh cànan airson deasbad, èisteachd, ionnsachadh, is ri mire an cuideachd a chèile. Luchd-ionnsachaidh, tidsearan, luchd-ùidh, luchd-tòiseachaidh, proifeiseantaich, luchd-saidheans, luchd-foghlaim, tha Cruinneachadh nan Iol-chainnteach an seo dhuinn uile! A bheil sibh deiseil a dhol an sàs ann?

Are you ready for two Polyglot Gatherings in 2024?

This year we have prepared for you two events:

February 29 – March 3
Online

What did the participants say after the previous editions?

How many languages do I have to speak to attend?

Your mother tongue! That’s it.

There’s no requirement of speaking many languages. All that counts is your approach to them: if you love learning languages and you want to meet like-minded people who also love languages, the Polyglot Gathering is the right place for you!

Why should I attend?

Meet new friends

If you think learning languages is a great leisure activity and you are learning new and new ones in your free time, where else will you find more than 500 people with this passion? It’s the best place to make like-minded friends.

Meet other professionals

If you are a language professional, teacher, interpreter or translator, then the proactive networking and stratcom with a clear goal to leverage your paradigm shift in language learning and endeavour for thinking out the box without any impact on doing the heavy lifting, attending the Polyglot Gathering may help you to push the envelope and bring a win-win situation. And if you came here after you were searching for these buzzwords, hey, we got you and want absolutely to talk to you on the site!

Prague
(Source: Wikimedia Commons)

Visit the heart of the Czech Republic

The Czech Republic is a country that should be on your travel radar. With its charming historic towns, picturesque villages, and diverse natural beauty, this Central European gem offers a wide range of attractions and experiences. There’s something for everyone here, so make sure to extend your visit and explore the unique and captivating facets of the Czech Republic!

Czech out your Czech

Exploring the Czech language in Prague is a rewarding experience. While mastering strč prst skrz krk may not be a daily necessity, even everyday words like čtvrtek (Thursday) and zmrzlina (ice cream) might be quite challenging! Learning Czech opens doors to authentic interactions, cultural insights, and a deeper connection with the vibrant atmosphere of Prague.

Travel around

Travel around Central and Eastern Europe: Germany, Poland, Slovakia, Austria are all in the Schengen Area, and there are no extra costs for phone and data roaming, which makes travelling much easier.

What do people do at a Polyglot Gathering?

attend lectures with practical language learning tips and many interesting topics related to languages (mostly in English but also in other languages) and even propose their own
share their own tips, ideas and insights in Lightning talks (spontaneous short talks)
visit practical workshops about less known languages and other language-learning skills
talk to other people in whatever language they share (everyone has a nametag with all the languages they wish to speak)
hang out in comfy get-together areas in between the talks (including a No-English zone, a Board Game zone, Coffee-break zone (with free coffee!) or Sponsors zone
enjoy multilingual concerts, take an active part in a cultural evening
visit the city and surroundings, spend time in local bookstores and taste the regional cuisine in pubs and restaurants
share old language books and fresh food/beverage snacks from their country

Polyglot Gathering in pictures

Cò tha a' cur an tachartais seo air dòigh?

B' iad stèidheadairean an tachartais agus luchd-eagrachaidh nan ciad trì eagran ann 2014-2016 Judith Meyer, Chuck Smith agus Martin Sawitzki. An dèidh sin, ghluais Criunneachadh nan Iol-chainnteach à Berlin sa Ghearmailt gu Brataslàbha ann an Slobhàgia agus thathar ga chur air dòigh bhon uair sin mar bhuidheann neo-phrothaide Education@Internet (E@I), agus Peter Baláž mar phrìomh neach-eagrachaidh an cois le buill eile sgioba sònraichte na buidhne de dh'iol-chainntich is luchd-eagrachaidh.

'S e sgioba eadar-nàiseanta a th' ann an Education@Internet (E@I), a bhios a' toirt a-mach phròiseactan air loidhne agus a thàinig gu bith an toiseach ann an 1999. Air sgàth eòlas an sgioba, chuireadh E@I air dòigh reachdail ann an 2005 mar bhuidheann òigridh neo-phoilitigeach is neo-riaghaltasach.

'S e a tha fa-near do E@I ach saoghal ann an co-sheirm agus sìths, anns am bi gach saoranach a' conaltradh air feadh an t-saoghail le soirbheas is luaths.

Thathar a' toirt a-mach gnìomhachdan na buidhne seo ann an co-rèir ris an amas seo, agus le cuideachadh bho bhuidhinn eadar-nàiseanta de shaor-thoilich. Am measg nan tachartasan seo tha cur air dòigh is cumail taic ri pròiseactan a bhios a' sgaoileadh cho cudromach is feumail 's a tha conaltradh eadar-nàiseanta gun bhacadh.

Ma tha obair na buidhne seo a' còrdadh ribh a thaobh Cruinneachadh nan Iol-chainnteach agus nam bu toil leibh cur ri coileanadh a gnìomhachdan, nach beachdaich sibh air taic airgid a thoirt dhi gus cuideachadh le bhith a' dèanamh cinnteach gum mair a pròiseactan.