Polyglot Gathering 2024

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 53% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Caidreabhaich

Exclusive sponsor

Sponsairean

Caidreabhaich

Luchd-taic

Krzysztof Kolanowski
Geoff Yeowell
Manfred Hübner
Benno Lang

Am bu toil leibh a bhith nur sponsair aig fear de na tachartasan as motha do dh'iol-chainntich is luchd-ùidh chànanan san t-saoghal? Dèanaibh cinnteach gur aithne do na com-pàirtichean againn ur leabhraichean / cùrsaichean / prògraman / appaichean / bathar!

Nach cuir sibh fios do na h-oifigearan caidreabh Sponsairean againn aig sponsors@polyglotgathering.com airson an tuilleadh fiosrachaidh. Tapadh leibh.

Register for Polyglot Gathering Online 2024