Polyglot Gathering 2023

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 52% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

In the media

In the media

Blog posts written by participants

Photos of the Polyglot Gathering 2023 in Teresin

Videos made by participants