Polyglot Gathering Online 2021

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 86% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Caidreabhaich

Sponsair gnìomha

Sponsairean

Caidreabhaich

Luchd-taic

Krzysztof Kolanowski
Geoff Yeowell
Christian Vetter
Manuel Finckh
Larry DeLuca
Dhananjay Talwar
James Haney
Kenneth Nagle
Dobrydneva Tatyana
Kim-Lâm Nguyen
Melana König
Kate Cronkite

Am bu toil leibh a bhith nur sponsair aig fear de na tachartasan as motha do dh'iol-chainntich is luchd-ùidh chànanan san t-saoghal? Dèanaibh cinnteach gur aithne do na com-pàirtichean againn ur leabhraichean / cùrsaichean / prògraman / appaichean / bathar!

Nach cuir sibh fios do na h-oifigearan caidreabh Sponsairean againn aig sponsors@polyglotgathering.com airson an tuilleadh fiosrachaidh. Tapadh leibh.