Polyglot Gathering Online 2021

Tha an t-eadar-theangachadh Gàidhlig 86% iomlan. Faodar fiosrachadh às uire uile a lorg sa Bheurla agus .

Fios thugainn

Seòlaidhean post-d an luchd-eagrachaidh:

Nach cuir sibh fios thugainn leis an t-seòladh phost-d bhuntainneach: